KEY COMPETENCES

USLUGE

Rastući izazovi kompanija klijenata za nas predstavljaju inspiraciju u potrazi za novim rešenjima u svim oblastima komunikacije. Oslanjamo se na iskustvo Chapter 4 PR tima, znanja naših partnera i radoznalost koja nam pomaže da stalno širimo vidike i težimo izvrsnosti.

KORPORATIVNE KOMUNIKACIJE

Komuniciranjem korporativnih vrednosti, vizije i ciljeva kompanije ojačavaju se korporativni imidž i ugled, unapređuju korporativna kultura i stepen identifikacije zaposlenih sa kompanijom. Razvijanjem dvosmerne komunikacije sa okruženjem kompanija gradi, ali i upravlja svojom reputacijom i stvara uslove za realizaciju poslovnih interesa.

Eksterna komunikacija

 •  Strateško planiranje eksterne komunikacije
 •  Osmišljavanje taktičkog plana i implementacija komunikacijskih alata
 •  Građenje imidža
 •  Upravljanje reputacijom
 •  Mapiranje i odnosi sa ciljnim grupama - interesnim stranama i zainteresovanim javnostima
 •  Finansijski PR i upravljanje promenama
 •  B2B komunikacija
 •  Kreiranje i implementacija društveno – odgovornih inicijativa
 •  Odnosi sa medijima
 •  Izveštavanje i evaluacija rezultata
 •  Komunikacijski treninzi

Interna komunikacija

 •  Strateško savetovanje
 •  Planiranje, razvoj i organizacija pojedinačnih i timskih komunikacijskih treninga
 •  Komunikacija s internom javnošću
 •  Interne publikacije - osmišljavanje strukture i kreiranje sadržaja
 • Soft skills treninzi
 • Organizacija team building događaja

ORGANIZACIJA DOGAĐAJA

Događaji predstavljaju jedan od vrlo efikasnih PR alata, čijom se primenom ostvaruje neposredna komunikacija s ciljnom javnošću. Poruke koje šalju kompanije, organizacije ili pojedinac, prenose se direktno, a na isti način mogu se dobiti i povratne informacije od ciljne javnosti. Zbog toga organizacija specijalnih događaja ima poseban značaj u oblasti odnosa s javnošću, a u zavisnosti od prilike može biti nezamenjiv kanal komunikacije.

Specijalni događaji

 • Sveobuhvatne usluge planiranja, realizacije i merenja efekata online komunikacije
 •  Korporativni događaji za interne i eksterne ciljne javnosti
 •  Profesionalni skupovi (okrugli stolovi, konferencije, panel diskusije, seminari, studijska putovanja...)
 •  Poslovni sastanci
 •  Treninzi i edukativni skupovi

KOMUNIKACIJA BRENDOVA I PROIZVODA

Komuniciranje proizvoda i brend PR, putem online ili offline medija, posebno su važan deo ciklusa pozicioniranja svakog proizvoda ponuđenog javnosti – bilo da je u pitanju na tržištu već postojeći ili potpuno nov proizvod.
Pažljivo planirana i realizovana komunikacija vrednosti proizvoda, primena različitih PR alata i kreiranje brend priče (storytelling) značajno doprinosi građenju svesti i prepoznatljivosti kod potrošača, pozicioniranju i stvaranju brenda.

Brendovi i proizvodi

 • Unapređenje pozicije brendova i proizvoda 
 • Kreiranje strategije komunikacije i pozicioniranje proizvoda na tržištu
 •  Osmišljavanje taktičkog plana, kreativnih koncepata i implementacija komunikacijskih alata
 •  Komunikacija sa medijima i svim ostalim relevantnim ciljnim grupama
 •  B2C komunikacija i upravljanje odnosima sa potrošačima
 •  Izveštavanje i evaluacija rezultata

INTEGRISANA KOMUNIKACIJA

Integrisana komunikacija podrazumeva objedinjene kanale komunikacije, kombinujući alate marketinga, odnosa s javnošću i drugih oblasti komunikacije. Kao takva, integrisana komunikacija predstavlja snagu i komunikaciju budućnosti.

Integrisana

 • Sveobuhvatan pristup komunikacijama
 • Projektovanje koncepta za efikasne kampanje integrisanog komuniciranja uz korišćenje različitih komunikacionih disciplina, alata i kanala, kao i kreativnih i inovativnih rešenja, poruka i sadržaja.

DIGITALNE KOMUNIKACIJE

Digitalna komunikacija omogućava izuzetnu preciznost u plasiranju poruka ciljnim javnostima, precizno targetiranje i merenje rezultata i ROI, pa predstavlja nezaobilazan izbor komunikatora prilikom planiranja i implementacije komunikacionih procesa. Digitalne komunikacije rezultat su izmenjenih trendova i tendencija, kao i promena u navikama ljudi.

Online komunikacija

 •  Sveobuhvatne usluge planiranja, realizacije i merenja efekata online komunikacije 
 •  Kreiranje strategije digitalne komunikacije i online prisustva
 •  Prilagođavanje postojećih kampanja klijenata komunikaciji na digitalnim kanalima
 •  Kreiranje miksa alata digitalne komunikacije u cilju ostvarivanje najboljih rezultata
 •  Implementacija, monitoring i izveštavanje o rezultatima kampanje
 •  Kreiranje relevantnog digitalnog sadržaja i kreativnih rešenja
 •  Upravljanje online prisustvom klijenata (društvene mreže, blogovi, sajtovi, forumi)
 •  Održavanje odnosa sa online zajednicom u ime i za potrebe klijenata

KRIZNI PR

Bazu za upravljanje kriznom situacijom predstavlja komunikacija. Plan komunikacija u kriznim situacijama se navodi kao jedan od neophodnih strateških dokumenata bez kojih se rizik poslovanja nekontrolisano uvećava. Otvorena proaktivna komunikacija može delovati preventivno na pojavu krize, ili smanjiti negativne efekte. Krizna komunikacija se zasniva na proceni potencijalnih rizika i kreiranju akcionog plana ili kriznog priručnika, upravljanju kriznom situacijom, odnosima s medijima, komuniciranju sa zainteresovanim stranama, upravljanju očekivanjima u samom poslovnom sistemu, upravljanju očekivanjima zajednice i klijenata.

PR

 • Upravljanje kriznim situacijama
 • Prevencija krize – organizacija treninga i simulacija kriznih situacija, izrada kriznog priručnika, praćenje potencijalnih kriznih situacija i proaktivno savetovanje
 •  Savetovanje i upravljanje kriznom situacijom
 •  Izveštavanje i evaluacija

Odnosi sa specifičnim ciljnim grupama

Javni poslovi su specijalizovani deo odnosa s javnošću čija je svrha izgradnja i održavanje odnosa s državnom upravom i lokalnom zajednicom, a sa ciljem pozitivnog uticaja na javnu politiku. Svrha lobiranja je zastupanje kompanijskih interesa u politici, izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, kao i podsticaj kreiranju javnog mnjenja, putem medija i drugih kanala komunikacije. Lobiranje predstavlja način uticanja na procese donošenja odluka, kao i na donosioce odluka, uz određenu strategiju.

Afilijacija sa Burson-Marsteller - jednom od vodećih svetskih PR mreža, osigurava vrhunski kvalitet savremenih usluga u oblasti komunikacija i kontinuiranu razmenu informacija i istraživanja o trendovima i dobroj praksi širom sveta. Istovremeno, bliska saradnja sa Chapter 4 agencijama u regionu omogućava nam da na izuzetno efikasan način planiramo i uspešno realizujemo regionalne kampanje za klijente.

Poslovi i lobiranje

 •  Kvalitativne analize tržišta
 •  Mapiranje relevantnih institucija i pojedinaca
 •  Uspostavljanje i održavanje odnosa s relevantnim institucijama i članovima zajednice
 •  Međunarodni poslovi i evropska pitanja
TRENING AKADEMIJA

TRENING AKADEMIJA

Chapter 4 tim poseduje bogato iskustvo u planiranju i organizaciji komunikacijskih treninga za klijente. Iskusni konsultanti za odnose s javnošću razvijaju specijalne module po meri i potrebama klijenata, odnosno njihovih timova. Neke od tema treninga obuhvataju: trening medijskog i / ili javnog nastupa, kriznu komunikaciju, prezentacijske veštine, korporativnu komunikaciju, timske vrednosti, pregovaranje, upravljanje promenama, odnose s medijima, upotrebu društvenih mreža, itd.

Pored senior tima iz agencije posedujemo i široku mrežu partnera – stručnih saradnika s kojima sarađujemo u zavisnosti od oblasti obuke koju razvijamo.

Treninzi se razlikuju po temi, konceptu i strukturi, sadržaju, trajanju, broju polaznika kojima su namenjeni, jeziku na kome ih održavamo... Svima je zajedničko što poseudju i teorijski i praktični deo. Prosečna ocena treninga koje smo realizovali do sada je preko 4,87 (1-5), a među referencama imamo i privatna i javna preduzeća, NVO, MSP i velike multinacionalne kompanije i najrazličitije industrije: farmacija, prehrambena industrija, bankarstvo i finansijske usluge, IT, energetika i rudarstvo, maloprodaja, transport, turizam, trgovina, itd. Pored treninga u Srbiji, uspešno organizujemo i obuke širom Evrope, za predstavnike rukovodećih timova internacionalnih kompanija.

Chapter 4 events

Chapter 4 events

Organizacija događaja predstavlja izuzetno važan segment komunikacije s ciljnim grupama svake organizacije. Kao iskusan partner, pomoći ćemo vam, i svojom podrškom ćemo vam olakšati proces upravljanja svim segmentima uspešnog događaja ka ispunjenju poslovnog cilja.Posvećujemo veliku pažnju i organizacionoj i komunikacijskoj komponenti događaja čime podižemo njegovu vrednost i efikasnost. Posetite naš specijalizovan sajt www.chapter4events.rs i u tri jednostavna koraka stupite u kontakt sa iskusnim menadžerom za organizaciju događaja.